Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov


Prevádzkovateľ ubytuvacieho  zariadenia APARTMÁN JUVIANN:

Priska Váradyová JUVIANN  A & A Autoservis a Apartmány, Orechová 4387/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO:51 215 608, DIČ:1073657860 (ďalej len Prevádzkovateľ)

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: Priska Váradyová, Orechová 4387/1, 929 01 Dunajská Streda, tel.:+421 904 825 574, pvaradyova@gmail.com

 

Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov s účinnosťou od 25.5. 2018 v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46ES (ďalej len ako Naraidenie) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej len ako Zákon)

Rešpektujeme súkromie našich zákazníkov, preto zhromažďujeme len také informácie, ktoré potrebujeme na konkrétne účely. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sme vypracovali, aby sme Vám poskytli informácie o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

 

Informačná povinnosť  Prevádzkovateľa voči dotknutým osobám.

Na základe Nariadenia a Zákona je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutým osobám transparentným  spôsobom informácie o spracúvaní ich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov

Osobné údaje sú akékoľvek informácie vzťahujúce sa na Vašu fyzickú osobu, ktoré nám umožňujú identifikovať Vás, ako napríklad meno, kontaktné údaje,  platobné údaje alebo údaje o Vašom prístupe na našu webstránku.

Vaše osobné údaje získavame, keď  nám zašlete objednávku, ak si urobíte rezerváciu či už priamo alebo nepriamo cez tretiu stranu, ak ste u nás ubytovaní alebo ak použijete našu webstránku alebo ak nás kontaktujete inou formou.

Konkrétne môžeme zbierať nasledovné kategórie informácií: Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu a telefónne číslo, pri niektorých službách aj štátnu príslušnosť, číslo cestovného dokladu alebo iného osobného dokladu, dátum jeho expirácie,  informácie o Vašom používaní našej webstránky, našu spoločnú komunikáciu prostredníctvom listu, emailu, chatu, telefonátu alebo sociálneho média, fakturačné údaje.

Účel spracúvania: Plnenie povinnosti v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov pri poskytovaní ubytovacích služieb a súvisiacich doplnkových služieb, najmä vedenie evidencie ubytovaných.

 

Právny základ spracúvania: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, najmä Zákon č. 40/1964 Zb. Občianský zákonník v znení neskorších predpisov,§ 24, bod 1 Zákon č. 253/1998 Z.z o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, VZN č.24/2012 o dani za ubytovanie mesto Dunajská Streda.

Doba uchovania: 10 rokov

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne poskytnutie ubytovacích služieb a súvisiacich doplnkových služieb.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:  Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

Ak dôjde k obmedzeniu spracúvania z vyššie uvedených dôvodov, Prevádzkovateľ môže takéto osobné údaje len uchovať alebo ich spracúvať na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu Únie alebo Slovenskej republiky. Iné spracúvanie môže Prevádzkovateľ vykonávať len na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, Prevádzkovateľ informuje o tejto skutočnosti predtým,  ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Práva dotknutej osoby:

Právo na presnosť údajov (čl.20 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo  získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné, bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa  tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak sa spracúvanie zakladá na právnom základe: súhlas so spracúvaním osobných údajov, zmluvné alebo predzmluvné vzťahy a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Uplatňovaním práva na presnosť  údajov nie je dotknute právo dotknutej osoby na vymazanie podľa čl. 17 Nariadenia.

Právo na presnosť sa nevzťahuje na spracúvanie  osobných údajov nevyhnutných na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi. Právo na presnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

Právo namietať (čl.21 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek  namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane nametania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie, alebo dôvody na preukazovanie, alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s takýmto marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na takéto účely nesmú spracúvať.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77 Naraidenia)

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek právne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, je v rozpore s týmto nariadením.

Právo na odvolanie súhlasu (čl.7 Nariadenia)

V prípade, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.

Odvolanie súhlasu je možné rovnakým spôsobom akým bol súhlas udelený.

Odvolať súhlas je možné:

 • zaslaním písomnej žiadosti na adresu Prevádzkovateľa, t.j. Apartmán JUVIANN, Orechová 4387/1,              929 01 Dunajská Streda
 • telefonicky na tel. č.: +421 904 825 574 alebo
 • emailom na pvaradyova@gmail.com

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná.

 

Obmedzenie poskytnutia informácii o práv dotknutej osoby (čl.30 Zákona)

 

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže za podmienok ustanovených osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, obmedziť rozsah povinností  a práv podľa § 19 až20 a podľa § 41, ako aj zásady podľa § 6 až 12, ak sa týkajú práv a povinností podľa § 19 až 29, ak je také obmedzenie  ustanovené s cieľom zaistiť:

 • bezpečnosť Slovenskej republiky,
 • obranu Slovenskej republiky,
 • verejný poriadok,
 • plnenie úloh na účely trestného konania,
 • iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky, najmä predmet dôležitého hospodárskeho záujmu alebo dôležitého finančného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho zabezpečenia,
 • monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej moci,
 • ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb,
 • hospodársku mobilizáciu

 

Uplatnenie práv dotknutou osobou

 

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva nasledovne:

 • zaslaním písomnej žiadosti na adresu Prevádzkovateľa, t.j. Apartmán JUVIANN, Orechová 4387/1, 929 01 Dunajská Streda  alebo
 • telefonicky na tel.č.: +421 904 825 574 alebo
 • e-mailom na pvaradyova@gmail.com         

 

 

Ak si dotknutá osoba  uplatní právo na prístup k osobným údajom, na ich opravu a vymazanie,  obmedzenie spracúvania, presnosť, alebo uplatní právo námietok voči spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ jej poskytne súčinnosť.

Prevádzkovateľ vybavuje žiadosti dotknutých osôb, ktoré si uplatňujú svoje práva podľa Nariadenia bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v odôvodnených prípadoch predĺžiť o ďalšie dva mesiace z dôvodu komplexnosti alebo veľkého počtu žiadostí. O predĺžení lehoty bude dotknutá osoba informovaná  vždy pred uplynutím mesiaca.

Prevádzkovateľ poskytuje všetky informácie v súvislosti s uplatnením práv dotknutej osoby bezplatne. Ak sú žiadosti dotknutej osoby neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre opakujúcu sa  povahu, Prevádzkovateľ môže odmietnuť konať.

 

Práva dotknutých osôb

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenie všetkých povinností Prevádzkovateľa. Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom ste dotknutou osobou , t.j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na poskytnutie informácii, právo na prístup k údajom, právo na opravu, právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“),právo  na obmedzenie spracúvania, právo na presnosť údajov, právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie (ak sa vykonáva), právo podať sťažnosť dozornému orgánu  a právo odvolať súhlas so spracúvaním.

 

Právo na prístup k údajom (čl. 15 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 • účel spracúvania,
 • kategórie dotknutých osobných údajov
 • identifikácia príjemcu alebo o kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté,
 • doba uschovania osobných údajov
 • právo požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie, alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo práva namietať  spracúvanie  osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť a návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.
 • zdroj osobných údajov, ak sa nezískali od dotknutej osoby,
 • existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania,
 • primerané záruky týkajúceho sa prenosu (v prípade ak sa údaje prenášajú do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie)

 

Právo na opravu (čl.16 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ  opravil nesprávne údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

 

 

 

 

 

Právo na vymazanie/ právo „na zabudnutie“ ( čl. 17 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a Prevádzkovateľ je povinný  vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Naradenia, a ak neexistuje iný základ pre spracúvanie,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 2 Nariadenia,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva Slovenskej republiky

 

Ak Prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje  podľa čl. 17 ods. 1 Nariadenia , je povinný vymazať osobné údaje so zreteľom na dostupné technológie a náklady na vykonanie opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Toto právo sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné pre:

na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,

·         na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo Slovenskej republiky, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci  zverenej Prevádzkovateľovi,

·         z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

·         na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania

·         na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

 

 

Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z tých to prípadov:

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada obmedzenie ich použitia,
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, príp. tretej strany a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej strany